Hydropneumatické akumulátory OLAER a Parker

Hydropneumatické akumulátory umož­ňují aku­mu­lo­vat a dle potřeby opět vyu­žít tla­ko­vou ener­gii pře­ná­še­nou  kapa­li­nou. Nej­čas­tější pou­žití je u hyd­rau­lic­kých pohonů, kde hydrulický aku­mu­lá­tor nabízí mož­nost zástavby pod­statně men­šího čer­pa­dla, a tím i sní­žení elek­tric­kého pří­konu. Často také slouží jako ener­ge­tická a bez­peč­nostní rezerva — při výpadku elek­trické ener­gie umož­ňuje aku­mu­lá­tor např. dodá­vat ener­gii pro nou­zové mazání hyd­rosta­tic­kých loži­sek, dokon­čení pra­cov­ního cyklu stroje, nebo jeho uve­dení do bez­peč­ného stavu. Hyd­rop­ne­u­ma­tické aku­mu­lá­tory jsou schopny s mini­mál­ními nároky na údržbu zajis­tit spo­leh­li­vou funkci hyd­rau­lic­kého okruhu, a to i v pří­padě nároč­ných pro­voz­ních požadavků.

Vakové akumulátory

Hydropneumatické akumulátory (včetně ČSN Pasportu) kompletní katalog

 • vakové IHV / EHV (skladem)   katalog IHV / EHV
 • membránové OLM / ELM (skladem) katalog OLM / ELM
 • pístové IHP / EHP
 • akumulátorvé stanice - baterie akumulátorů
 • akumulátory pro vyšší tlaky - 480-690 bar
 • nerezové akumulátory
 • tlumiče tlakových rázů a pulzací katalog APD-BPD

Příslušenství akumulátorů

Náhradní díly

  • vaky do akumulátorů OLAERstarší typ akumulátoru ORSTANáhradní vak - sada
  • vaky do akumulátorů EPE, HYDAC, BOSCH
  • vaky do akumulátorů A-16-04, A-20-1,0, A-20-2,5
  • vaky do akumulátorů TGL 10843 - 6,3 - 10 - 25
  • membránové akumulátory pro vysekávací stroje TRUMATIC - TRUMPFMembránový akumulátor
  • membránové akumulátory pro odpružení a řazení u stavebních strojů
  • membránové akumulátory pro odpružení pro traktory a lesní techniku
  • membránové akumulátory pro jeřáby

Služby

    • návrh vhodného typu a velikosti
    • výměna vaku
    • opravy akumulátorů ORSTA
    • plnění akumulátorů dusíkem
    • revize

Související značky

    • OLAER, OILTECH, FAWCETT CHRISTIE, OILAIR, Bolenz & Schäffer, Parker

Certifikace

   • CE, GOST-R, ASME, SELO
Plnicí zařízení VG UVakové akumulátoryAkumulátorové stanice
Vakové akumulátory IHV-EHV 0,2-50L
Membranové akumulátory OLM-ELM 0,075-3.5L do 250bar
Membranové akumulátory OLM-ELM 0,75-2L do 350bar
Membranové akumulátory OLM-ELM 2.8-3.5L do 350bar
Plnicí zařízení VGU - pro všechny typy akumulátorů